API thông tin thanh toán của đơn hàng

Api cho phép bạn lấy thông tin chi tiết giao dịch thanh toán trên Checkout.vn

Sử dụng phương thức GETvới URL và các tham số như dưới đây:

https://checkout.vn/api/v1/getPaymentStatus

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN

Nội dung Body

Các tham số truyền vào bao gồm

Tên tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc Mô tả
order_id
String

Mã đơn hàng của đối tác

website_id
INT ID website tích hợp
 

Response

Tham số Giá trị
error false
msg Success
code 200
payment_status 

Mã  trạng thái

payment_transaction

Mã giao dịch

payment_text

Nội dung trạng thái

payment_method
 

Phương thức thanh toán

payment_gate
 

Cổng thanh toán

payment_money
 

Số tiền thanh toán

payment_fee

Phí thanh toán

payment_revenue
 

Doanh thu

payment_time
 

Thời gian thanh toán

 

Code mẫu

curl --location --request GET 'https://checkout.vn/api/v1/getPaymentStatus' 
--header 'Token: hJ55izHXE9yP1kRkt2zzuLTHA6LiMBakDHvAmNVB7gHLu6hwQE' 
--header 'Content-Type: application/json' 
--data '{
    "order_id": 1542,
    "website_id": 45
}'