API tạo giao dịch mới

Api cho phép bạn tạo giao dịch cho đơn hàng trên Checkout

Sử dụng phương thức POST với URL và các tham số như dưới đây:

https://checkout.vn/api/transaction/create

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token (Api token) tại đây

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN

Tạo transaction với các tham số 

Nội dung param

Tên tham số Kiểu dữ liệu Bắt buộc Mô tả
website_id Int Không

Đơn hàng tạo từ Website nào

Cách lấy id của website: Tại đây

VD: 1

order_id Int

Mã đơn hàng của hệ thống CRM tích hợp sang checkout.vn

VD:101

description String Không

Mô tả giao dịch

VD: Thanh toán đơn hàng 1001

pay_money Double

Số tiền thanh toán

VD: 100000

currency String

Loại tiền tệ

VD: USD,VND

contact_name String Không

Tên người thanh toán

VD: NGUYEN VAN A

contact_email String Không

Email người thanh toán

VD: anh@gmail.com

contact_mobile String Không

Số điện thoại người thanh toán

VD: 0987654321

status Int

Trạng thái thanh toán

0: Chưa thanh toán

1: Đã thanh toán

gate_id Int

Cổng thanh toán 

Cách lấy id của website: Tại đây

VD: 12

url_thanks String Không

Link trả về kết quả thanh toán khi thành công

VD: https://checkout.vn/payment/success

url_cancel String Không

Link trả về kết quả thanh toán khi thất bại

VD: https://checkout.vn/payment/faild

order_items Array

Mảng danh sách sản phẩm trong đơn hàng
VD: [

 {

        item_name: "Áo Nam",

        item_quantity : 2,

        item_price : 1000

    }

]

Định dạng dữ liệu mẫu Api chứa data là chuỗi json:

{

   "website_id":"1", 
"order_id":"1001",
   "description": "Thanh toán đơn hàng 1001",
"pay_money":"10000",
   "currency":"vnd",
   "contact_name":"Nguyen Van A",
   "contact_mobile":"0987654321",
   "contact_email":"anh@gmail.com",
  "gate_id":"2",
   "status": 1, 
   "url_thanks":"",
   "url_cancel":"",
   "order_items" : [
       {
           "item_name": "Áo Nam",
           "item_quantity" : 2,
           "item_price" : 1000
       },
       {
           "item_name": "Áo Nữ",
           "item_quantity" : 1,
           "item_price" : 5000
       }
   ]
}

Response

Tham số Giá trị
error false
  id
1
msg
Tạo giao dịch thành công
 

Code Mẫu

curl --location --request POST 'https://checkout.vn/api/transaction/create'
--header 'token: aiqekDbQcw6zhgSuY42kE7pC89MT0YcQFU66uAJejHNL2xzUfQ'
--header 'Content-Type: application/json'
--data-raw '{
   "website_id":"1", 
   "description": "Thanh toán đơn hàng 1001",
   "currency":"vnd", 
   "gate_id":"2",
   "status": 1, 
   "pay_money":"10000",
   "contact_name":"Nguyen Van A",
   "contact_mobile":"0987654321",
   "contact_email":"anh@gmail.com",
   "order_id":"1001",
   "url_thanks":"",
   "url_cancel":"",
   "order_items" : [
       {
           "item_name": "Áo Nam",
           "item_quantity" : 2,
           "item_price" : 1000
       },
       {
           "item_name": "Áo Nữ",
           "item_quantity" : 1,
           "item_price" : 5000
       }
   ]
}'