Api danh sách phương thức thanh toán

Api cho phép bạn lấy thông tin chi tiết giao dịch thanh toán trên Checkout.vn

Sử dụng phương thức GETvới URL và các tham số như dưới đây:

https://checkout.vn/api/v1/payment/type

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token tại đây

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN

Response

Tham số Giá trị
error false
msg Success
code 200
data

Danh sách phương thức thanh toán

 

Code mẫu

curl --location --request GET 'https://checkout.vn/api/v1/payment/type' 
--header 'Token: hJ55izHXE9yP1kRkt2zzuLTHA6LiMBakDHvAmNVB7gHLu6hwQE' 
--header 'Content-Type: application/json'  --data '{    "status": 1 }'