API danh sách website

Sử dụng phương thức GET với URL và các tham số như dưới đây:

https://checkout.vn/api/v1/website

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token (Api token) tại đây

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN

Response

Tham số Giá trị
error false
msg Success
code 200
data

Danh sách website

Code Mẫu

curl --location --request GET 'https://checkout.vn/api/website'
--header 'token: aiqekDzUfQ'
--data-raw ''