API danh sách cổng thanh toán checkout

Sử dụng phương thức GET với URL và các tham số như dưới đây:

https://checkout.vn/api/payment/gate

Tất cả các request đến API service sẽ được xác thực theo giá trị "Token" trong header của request

Lấy giá trị Token (Api token) tại đây

Header

Key Value
Content-Type application/json
Token TOKEN

Code Mẫu

curl --location --request GET 'https://checkout.vn/payment/gate' \
--header 'token: aiqekDzUfQ' \
--data-raw ''