Tạo và sử dụng coupon trong form thanh toán

Trên form thanh toán của Checkout, bạn có thể tạo mã coupon và cấp cho khách hàng trong email gửi khách khi họ thanh toán đơn hàng thành công.  

1. Tạo danh sách Coupon 

Bạn vào mục Form >> Coupon >> +Danh sách 

Một popup hiển thị, bạn điền tên danh sách rồi nhấn Save để lưu lại. 

Danh sách sau khi tạo thành công sẽ hiển thị như hình. Tại đây, bạn có thể bật/tắt trạng thái danh sách, quản lý số lượng coupon đã dùng, còn lại trong danh sách.... 

Để thêm mã coupon trong danh sách, bạn nhấn vào tên danh sách >> +Thêm mã coupon

 Tại popup hiển thị, bạn nhập các mã coupon, mỗi mã 1 dòng, sau đó nhấn Save để lưu lại. 

Danh sách coupon tạo thành công sẽ hiển thị như hình. Bạn có thể dễ dàng quản lý trạng thái, thời gian cấp mã hoặc tìm kiếm mã coupon... 

2. Sử dụng coupon trong form thanh toán

Trong form thanh toán, bạn bật ON đối tượng Lấy mã kích hoạt và chọn danh sách coupon đã tạo trước đó. 

Đồng thời, trong đối tượng Send email, bạn thêm biến {coupon} trong nội dung email, khách nhận được email sẽ kèm theo mã coupon đã được cấp. 

Chúc bạn thành công!