Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán

API Thanh toán trong checkout :

Url: https://checkout.vn/checkout?token=$token&datas=". base64_encode($JSON_mã_hóa);
Token:  API_Token  
Datas:  JSON_mã_hóa = AES-256-CBC(json_don_hang API_Key)

Thông tin Json đơn hàng :

Field

Type

Desc

description

String

mô tả thông tin thanh toán

currency

string

Đơn vị tiền tệ : VND

order_items

Array[] = {item_name: “abc”,

item_quantity : 2,

item_price : 1000

}

danh sách thông tin sản phẩm trong order

pay_type

Number

để mặc định là 1

pay_money

Number

số tiền cần thanh toán

contact_name

String

Tên Khách hàng

contact_mobile

String

Số điện thoại KH

contact_email

String

Email KH

order_id

String

Mã đơn hàng

 

Kết quả trả về sau khi thanh toán:

Sau khi thanh toán trên trang checkout nếu thành công hoặc không thành công sẽ đc chuyển về trang 

url_thanks và url_cancel được cài đặt trong shop trên checkout.

Thanh toán thành công:

 https://url_thanks?order_id=<mã đơn>& order_code=<mã_đơn_chechout>
&channel=<phương_thức _thanh_toán>&real_money=<Số tiền_thanh_ toán>'
&money='doanh_thu>pay_fee=<phí_giao_dịch>&token= &trans_id=<Mã_giao_dịch>

Thanh toán lỗi hoặc khách hủy:

 https:url_cancel//?order_code=<mã_đơn>&message=<Mô_tả_lỗi>